Euromeeting, turismo ad Expo 2015: Grand Tour dei sapori